Minh Trung Food

Tên khách hàng: Minh Trung Food
Hạng mục thực hiện: Thiết kế bao bì sản phẩm Gà Hầm Sâm
 
Tư vấn và thiết kế bởi: Sensen Design - www.sensen.com.vn